Kobylky narozené 7/2017

Qh kobylka po Wyos Ringo Hancock z matky Angie.
PH kobylka po Pepsi Skippin Scotch z matky Cody Power Miss.

Foto by Míša